SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Content
Content Server
Obsah
Stačí jednoducho písať text a tam kde je to potrebné pridať formátovacie znaky, tagy, alebo referencie...

Obsah sa interpretuje na základe formátu článku zadanom v poli Formát. Dostupné typy formátov, ktoré systém interpretuej je v téme Content formats.

Hlavným formátom obsahu je formát WIK. Popis hlavného a štandardného formátu obsahu je v téme wik.

Z hľadiska systému je štruktúra obsahu daná sekciami a článkami. Sekcie predstavujú logickú úroveň obsahu a články predstavujú fyzickú úroveň obsahu. Systém v svojej podstate nie je viazaný na súborové úložiská, a môže byť, v zodpovedajúcej verzii systému, prevádzkovaný aj nad rôznymi databázovými systémami. Vo verzii súborového úložiska sekcia predstavuje adresár na súborovom médiu a článok predstavuje súbor v danom adresári. V čiastočne zjednodušenom vyjadrení  -  sekcia/článok = adresár\súbor.  Obsah systému SoftVision Content Server nie je viazaný na systém úložiska, a môže byť medzi jednotlivými verziami systému, a jednotlivými systémami ukladania obsahu, prevádzaný jednoduchou formou importu a exportu obsahu. Systém umožňuje aj priame zdieľanie obsahu medzi jednotlivými inštanciami systému prostredníctvom systému referencovania obsahu.

Systém umožňuje relatívne aj absolútne referencovanie obsahu. Relatívne referencovanie umožňuje prenos obsahu medzi úložiskami prostredníctvom jednoduchého skopírovania obsahu na ľubovoľné miesto v cieľovom úložisku. Systém umožňuje použitie komprimovaných ZIP súborov ako špecifické úložisko systému. To umožňuje zdieľanie alebo poskytovanie obsahu ako celku uloženého v jednom súbore. Systém umožňuje aj prístup k zaheslovaným a zakódovaným ZIP súborom, a umožňuje otvorenie týchto súborov systémom na základe informácií, ktoré autor obsahu zaradí do ZIP súboru. To znamená, že autor môže poskytnúť obsah v zakódovanej forme, ktorá je dekódovateľná len systémom pri zostavovaní obsahu. Súčasťou obsahu v ZIP úložisku môžu byť všetky súbory potrebné na zostavenie obsahu pre prehliadač, teda aj obrázky, multimédiá a iné podporné súbory, keďže systém podporuje relatívne referencovanie aj týchto súborov.

Úložisko sa v príkazovom riadku prehliadača zadáva ako identifikátor dokumentu v systéme príkazového riadku http. Systém umožňuje ku každému identifikátoru "dokument" priradiť špecifické úložisko, ku ktorému sa prostredníctvom daného identifikátora pristupuje. To umožňuje v rámci jednej inštancie systému poskytovať obsah neobmedzeného počtu úložisk. Všetky identifikátory dokumentu (triedy obsahu), pre ktoré nie je explicitne zadané úložisko obsahu, predstavujú z hľadiska systému základné úložisko obsahu (triedu obsahu). Pokiaľ nie je v nastaveniach systému špecificky zadaná cesta základného úložiska, systém pri inicializácii automaticky vytvorí v adresári výkonného modulu štandardný adresár _content, ktorý následne bude z hľadiska systému predstavovať základné úložisko na danom médiu, v ktorom sa bude ukladať vytvorený obsah.


<< intro | Server