SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Content > Content formats > wik > tags
Content Server
Podporované tagy
Systém umožňuje používať v obsahu všetky HTML elementy (HTML 4.01), čo umožňuje do obsahu zaviesť úseky HTML kódu.

Okrem toho systém podporuje aj interne definované tagy a užívateľské tagy definované v nastaveniach systému.

Obsah uzavretý medzi tagmi, ktorých identifikátory sa zhodujú s identifikátormi interpretovaných formátov (txt,htm,htx,wik,mnu,tbl,gfx...), sa interpretuje v zmysle formátu daného identifikátorom tagu. Príklad : <tbl.wikitable width=200>A|B|C</tbl> vytvorí tabuľku s jedným riadkom a tromi stĺpcami.

<cl.color_name> - spôsobí, že text uzavretý v tomto tagu bude mať zvolenú farbu, danú identifikátorom farby - príklad (<cl.green>príklad</cl>). Tag <cl.color_name> je možné doplniť akýmikoľvek atribútmi, platnými pre HTML tag .
<fs.font-size> spôsobí, že text uzavretý v tomto tagu bude mať zvolenú veľkosť, danú parametrom veľkosti písma - príklad (<fs.larger>príklad</fs>). Tag <fs.font-size> je možné doplniť akýmikoľvek atribútmi, platnými pre HTML tag .
<ft.font-family> spôsobí, že text uzavretý v tomto tagu bude mať zvolený štýl, daný identifikátorom štýlu písma - príklad (<ft.Times>príklad</ft>). Tag <ft.font-family> je možné doplniť akýmikoľvek atribútmi, platnými pre HTML tag .
<al.horizontal_alignment> spôsobí, že text uzavretý v tomto tagu bude horizontálne zarovnaný podľa zadaného identifikátora zarovnania. Príklad : (<al.center>text</al>). Tag <al.horizontal_alignment> je možné doplniť akýmikoľvek atribútmi, platnými pre HTML tag
.

<panel attr> - spôsobí, že úsek uzavretý v tomto tagu sa umiestni do tabulárneho rámca, ktorý je možné zarovnávať v obsahu a formátovať štandardnými atribútmi HTML tabuľky.
<rpanel attr> - spôsobí, že úsek uzavretý v tomto tagu sa umiestni do napravo zarovnaného tabulárneho rámca, ktorý je možné formátovať štandardnými atribútmi HTML tabuľky.

<rem> - spôsobí, že úsek uzavretý v tomto tagu nebude zaradený do výstupu, čo umožňuje vynechať zo zaradenia do výstupu rozpracovanú časť obsahu, alebo interné špecifické poznámky k článku.

<quit> - spôsobí, že od miesta umiestnenia tagu v článku nebude obsah v článku zaradený do výstupu, ani spracovávaný. Toto umožňuje vynechať zo zaradenia do výstupu rozpracovanú časť obsahu, alebo interné špecifické poznámky k článku.

<|mark_ident> - tag nevkladá žiadny výstupný obsah, ale označuje miesto v obsahu. Pomocou parametrov v URL smark=mark_ident a emark=mark_ident je možné určiť, aby sa do výstupného obsahu zaradila len časť článku od miesta vyznačeného značkou s identifikátorom daným parametrom smark po miesto vyznačeného značkou s identifikátorom daným parametrom emark. Táto vlastnosť v spojení s tagmi pre posun medzi značkami, umožňuje vrámci jedného článku vytvoriť obsah, ktorý sa bude zobrazovať sekvenčne, čo predstavuje špeciálny prezentačný mód systému, vhodný na sekvenčne zobrazované postupy a informácie, ako aj sekvenčné formuláre vstupov (wizard). Príklad : [[""&smark=mark1&emark=mark2|na túto linku]] - Klinkutím na túto linku sa z tohoto článku zobrazí len časť obsahu medzi značkami mark1 a mark2.

<#param_name=value> - tag nevkladá žiadny výstupný obsah a v systéme je interpretovaný ako lokálna definícia hodnoty parametra param_name. Ide teda o interný príkaz v rozsahu zostavenia výstupného obsahu článku. Tag nevyžaduje zatvárací tag. Hodnotu parametra je možné volať prostredníctvom referencie parametra s identifikátorom param_name {{:param_name}}, ale tiež v ďalších interpretovaných formách obsahu. V rámci jedného tagu <#...> je možné zadať zoznam parametrov oddelených oddeľovačom, ktorý sa ale musí zadať ako prvý znak za krížikom (napríklad bodkočiarka). Lokálna definícia parametra je predovšetkým určená na jedinečné zadanie opakujúcich sa reťazcov, hodnôt alebo textov, v obsahu článku. Parameter je platný len v rámci procesu zostavenia článku. Pokiaľ parameter nie je definovaný v článku v ktorom je referencovaný, systém na základe hierarchie nadradených článkov procesu zostavenia výstupného obsahu, v prípade inline vloženého článku, získa tento parameter hierarchickým volaním parametrov definovaných v nadradených článkoch. Táto vlastnosť umožňuje parametrizovať vzory článkov a inline články tým spôsobom, že sa vo vzoroch referencujú parametre, ktoré nie sú v rámci vzoru definované. Definíciou zodpovedajúcich parametrov v článkoch, ktoré referencujú daný vzor článku, je možné parametre lokálne dodefinovať. Nadradeným článkom je článok, v ktorom je inline článok referencovaný, a nie článok na nižšej úrovni cesty článku. Príklad : V článku B je inline referencovaný článok A s parametrom P, ktorý nie je v článku A definovaný. Definíciou parametra P v článku B, bude vo výstupnom obsahu mať parameter P v článku A hodnotu definovanú v článku B, v ktorom je článok A inline vložený.