SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server
Content Server
Server
SoftVision Content Server je univerzálna WWW server aplikácia/systém, ktorá umožňuje vytváranie hypertextového obsahu pre prehliadač, na základe obsahu (dát) uloženého na ľubovoľnom dostupnom mieste. Obsah je možné upravovať interaktívne priamo z prostredia prehliadača, čo umožňuje interaktívne vytváranie obsahu pre prehliadač, ako aj použitie systému na rôznorodé účely, ako poznámky, inštrukcie, návody, prezentácie, prednášky, vytváranie dokumentov. Prehliadač je primárnym užívateľským rozhraním systému Content Server.

SoftVision Content Server je plnohodnotný WWW server, ktorý je možné použiť na založenie WWW sídla, Intranetu, domácej WWW oblasti, alebo individuálneho hypertextového obsahu. Systém je navrhnutý tak, aby bolo jeho použitie čo najjednoduchšie, a aby sa tým vytváranie obsahu pre WWW prehliadače stalo prístupným pre široký okruh autorov obsahu, aj bez programátorských alebo technických znalostí WWW technológií.

Systém umožňuje úplnú kontrolu nad štruktúrou aj obsahom generovanej stránky. Pokiaľ nie sú explicitne zadané zodpovedajúce súbory a definície, systém použije prednastavené údaje, ktoré umožňujú použitie systému v štandardnom režime. To znamená, že systém je možné spustiť a používať bez nutnosti vykonania akýchkoľvek nastavení.

Podstatou vytvárania obsahu je písanie systému článkov v jednoduchej forme, nevyžadujúcej hlbšie technické znalosti. Výsledok úprav článkov je ihneď po uložení zobrazený v prehliadači. Práca v systéme je intuitívna, a so základnými znalosťami vlastností systému umožňuje vytváranie širokého, hierarchického a prepojeného obsahu. Hlavným účelom systému je, aby sa autori obsahu mohli sústrediť na obsah ako taký, namiesto technických výkonov spojených s programovaním WWW stránok. Nový užívateľ postupne a podľa vlastných potrieb môže rozširovať svoje znalosti systému, ktorý poskytuje rozsiahle možnosti pre vytváranie, správu, výmenu a zdieľanie obsahu.

SoftVision Content Server je podsystém, ktorý môže byť prevádzkovaný aj vo forme jednosúborovej aplikácie, ktorá nevyžaduje inštaláciu, a môže byť umiestnená kdekoľvek, odkiaľ môže byť spustená, vrátane prenosných médií, pamäťových kariet a CD alebo DVD nosičov. Systém obsahuje vo všetkých oblastiach štandardné hodnoty a inteligentné algoritmy, ktoré umožňujú spustenie systému v štandardnej forme bez vykonania akýchkoľvek nastavení. Systém ako hlavnú úlohu vykonáva zostavenie obsahu prehliadača na základe súborov uložených v úložisku, ktorým môže byť databáza, alebo ktoré môže byť na ktoromkoľvek médiu, ktoré umožňuje zápis a čítanie súborov. V prípade súborových úložísk, je úložisko použité na zostavenie obsahu možné vybrať priamo prostredníctvom zadania v príkazovom riadku prehliadača. Medzi formou zadania referencie v príkazovom riadku prehliadača alebo v obsahu, a umiestnením obsahu v úložisku, je priama a intuitívna súvislosť.

The system allows for the easy setup and operation via the encoded SSL connection, which is the standard for secure communications between the browser and the server, and makes it easy to generate a self-signed certificate for testing, or operational purposes. The operator (the publisher) is free to decide if the preference is to use certificate issued by a certification authority.

Systém umožňuje reťazenie serverov ContentServer formou prístupu k serverom ContentServer cez servery ContentServer, pričom sprostredkujúci server tak vystupuje ako HTTP Proxy server. Adresovanie cieľových serverov v takto zreťazenej infraštruktúre je možné priamo v rámci cesty v URL, a takto zreťazená infraštruktúra umožňuje vystavenie obsahu v Internete bez potreby registrovaného doménového mena, za predpokladu, že ako médium v ceste URL vystupuje ContentServer s registrovaným doménovým menom.

The system allows the ContentServer servers chaining in the form of access to the ContentServer server through other ContentServer servers, while the intermediate servers act as an HTTP Proxy server. The addressing of the target servers in such chained infrastructure is possible directly in the path in the URL, and the following in the chained infrastructure allows exposure of the content on the Internet without the need of a registered domain name, provided that as a medium in the path of the URL acts ContentServer with a registered domain name.

The system allows for chaining servers in the form of access to the server via the servers ContentServer ContentServer ContentServer, while intermediary server acts as an HTTP Proxy server. Addressing the target servers in the infrastructure can be directly in the path of zreťazenej in the URL, and thus allows you to display content on the Internet without the need for infrastructure concatenated registered the domain name, provided that as a medium in the path of the URL with a registered domain name of ContentServer performs.

V prípade, že je podsystém Content Server súčasťou informačného systému, systém umožňuje referencovanie obsahu a dát informačného systému, čo umožňuje široké použitie podsystému na prácu v informačnom systéme z prostredia WWW prehliadačov.


intro <<>> Content