SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server > Access rigts and levels
Content Server
Prístupové práva a úrovne
Základný prevádzkový režim je určený spôsobom spustenia aplikácie Content Server.

If a standalone Content Server application (scontentsrv.exe) is started without explicit settings and startup parameter /serve, or if it is started with the startup parameter /local, it will run in local mode, which means that the content will be available only from a workstation, on which Content Server is running. This means that, via the network the content will not be available, and the system will only work as a local server, a hypertext editor for the current user.

Pokiaľ je samostatná aplikácia Content Servera (scontentsrv.exe) spustená s parametrom /serve, alebo pokiaľ je explicitne v nastaveniach systému zadaný sieťový prevádzkový režim, spustí sa v sieťovom režime, čo znamená, že obsah bude dostupný zo siete, v rozsahu nastavených prístupových práv a úrovní. To znamená, že systém bude pracovať ako WWW server, v rozsahu a sieťovej oblasti danej prístupovými právami.

Pokiaľ sú v nastaveniach systému explicitne zadaní užívatelia, systém umožňuje detailné a hierarchické nastavenie prístupu k obsahu, na úrovni základného prístupu, prístupu z IP zón, prístupu k jednotlivým sekciám obsahu, a príslušnosti užívateľov k skupinám užívateľov.

The ASP.NET version of the system does not allow operation in the local mode, but by setting the access rights and levels it is easily possible to reduce the access to the content only on the workstation on which the system is operated.