SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server > proxy
Content Server
Proxy (reťazenie)
Systém umožňuje reťazenie serverov ContentServer formou prístupu k serverom ContentServer cez servery ContentServer, pričom sprostredkujúci server tak vystupuje ako HTTP Proxy server. Adresovanie cieľových serverov v takto zreťazenej infraštruktúre je možné priamo v rámci cesty v URL, a takto zreťazená infraštruktúra umožňuje vystavenie obsahu v Internete bez potreby registrovaného doménového mena, za predpokladu, že ako médium v ceste URL vystupuje ContentServer s registrovaným doménovým menom.

The system allows the ContentServer servers chaining in the form of access to the ContentServer server through other ContentServer servers, while the intermediate servers act as an HTTP Proxy server. The addressing of the target servers in such chained infrastructure is possible directly in the path in the URL, and the following in the chained infrastructure allows exposure of the content on the Internet without the need of a registered domain name, provided that as a medium in the path of the URL acts ContentServer with a registered domain name.

The system allows for chaining servers in the form of access to the server via the servers ContentServer ContentServer ContentServer, while intermediary server acts as an HTTP Proxy server. Addressing the target servers in the infrastructure can be directly in the path of zreťazenej in the URL, and thus allows you to display content on the Internet without the need for infrastructure concatenated registered the domain name, provided that as a medium in the path of the URL with a registered domain name of ContentServer performs.

Servery, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom ContentServer Proxy, nemusia mať registrované doménové meno, a sú adresovateľné priamo cez URL prostredníctvom vlastných doménových mien, vlastných IP adries, alebo proxy identifikátorov - proxy doménových mien, registrovaných na úrovni sprostredkujúceho servera.

Adresovanie cez URL má jednoduchú a intuitívnu formu medium/path/document?query, kde medium predstavuje základný sprostredkujúci server, path predstavuje reťaz sprostredkujúcich ContentServerov až po cieľový server, document predstavuje triedu stránok na cieľovom serveri, a query predstavuje špecifikáciu požadovaného obsahu na cieľovom serveri.

Súčasťou zadania cesty môže byť aj špecifikácia portov, na ktorých sú dostupné jednotlivé sprostredkujúce servery : medium:port/server1:port/.../serverN:port/document?query, pričom zadanie portu umožňuje aj špecifikáciu SSL pripojenia k danému serveru, bez ohľadu na číslo portu, pridaním písmena 's' pred číslo portu.

Pokiaľ sú pre jednotlivé zložky cesty registrované proxy identifikátory (na jednotlivých serveroch cesty), zadanie portu ako aj špecifikácia SSL pripojenia môže byť obsiahnutá v jednoriadkovom registračnom zázname v nastaveniach sprostredkujúceho servera, čo zjednodušuje adresovanie aj pri zložitých vzťahoch, a umožňuje zadanie cesty vo forme medium:port/proxyname1/.../proxynameN/document?query. Systém štandardne umožňuje prevádzku proxy len v rámci registrovaných proxy identifikátorov, čím je vyradená možnosť použitia doménových mien vnútornej siete. Možnosť použitia doménových mien vnútornej siete musí byť explicitne umožnená v nastaveniach systému zadaním ServerMode=...,wideproxy, alebo prostredníctvom spúšťacieho parametra /wideproxy.

Z hľadiska Internetu medium musí predstavovať registrované doménové meno, alebo IP adresu v rámci Internetu. Z hľadiska vnútorných sietí medium môže predstavovať doménové meno alebo IP adresu vo vnútornej sieti.