SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server > settings > server.ini
Content Server
Základný súbor parametrov systému
V základnom súbore parametrov systému (scontentsrv.ini), štandardne umiestnenom v adresári výkonného modulu (scontentsrv.exe), sa definujú základný koreňový adresár systému, prevádzkový režim, prevádzkový port, nastavenie SSL pripojenia, priradenie registrovaných proxy mien, identifikátory a umiestnenie jednotlivých tried obsahu, koreňové adresáre jednotlivých tried obsahu, a ostatné základné parametre servera spoločné pre všetky korene servera.

Pokiaľ základný súbor parametrov systému (scontentsrv.ini) neexistuje, potrebné je ho vytvoriť v adresári výkonného modulu (scontentsrv.exe), a do súboru zadať sekcie a parametre, ktoré majú špecifickú, teda neštandardnú, hodnotu.

Všetky požiadavky prehliadača na nedefinované triedy obsahu systém interpretuje ako volania na základnú triedu obsahu, danú základným koreňovým adresárom servera a rezervovaným identifikátorom triedy obsahu 'go'.

Všetky požiadavky prehliadača na nedefinované (neregistrované) proxy_name systém interpretuje ako volania doménového mena, pokiaľ je server v režime wideproxy, v ktorom akceptuje aj volania doménových mien.

scontentsrv.ini
Presunutím kurzora nad položku nastavenia sa zobrazí popis položky. Podčiarknuté položky sú linkami na detailnejší popis.

[wwwserver]
Port=port_num
Root=file_system_directory
ServerMode=server_mode_ident,server_mode_ident,server_mode_ident,...

[SSL]
Port=ssl_port_num
RootCertFile=súbor koreňového certifikátu (štandardne PCname_cacert.pem)
CertFile=súbor certifikátu (štandardne PCname_cacert.pem)
KeyFile=súbor kľúča (štandardne PCname_privkey.pem)
CipherList=
Password=heslo certifikátu, pokiaľ je certifikát zaheslovaný

[roots]
content_class_name=file_system_directory
...

[ProxyNames]
proxy_name=proxy_host:proxy_port
...