SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server > settings > server.ini > ServerMode
Content Server
Parameter ServerMode
Parameter ServerMode predstavuje čiarkou oddelený zoznam identifikátorov prevádzkového režimu servera.
  • local - určuje lokálny režim prevádzky
  • serve - určuje sieťový režim prevádzky
  • narrowproxy - určuje prevádzku proxy len v rámci registrovaných proxy identifikátorov
  • wideproxy - určuje prevádzku proxy s možnosťou použitia doménových mien, aj registrovaných proxy identifikátorov
  • cached - povoľuje, na úrovni systému, zavedenie vybraných sekcií do pamäte za účelom zrýchlenia odozvy systému
  • SSL - určuje zabezpečenú SSL prevádzku servera

Štandardnou hodnotou parametra ServerMode, teda pokiaľ prevádzkový režim nie je explicitne zadaný, je local,narrowproxy.

V prípade umožnenia zavedenia obsahu do pamäte (cached), je potrebné v nastaveniach jednotlivých tried obsahu povoliť zavedenie obsahu do pamäte, a určiť, ktoré sekcie obsahu sa majú zaviesť do pamäte.